Bartók Világverseny & Fesztivál

Adatvédelmi tájékoztató

Kedves Résztvevő!

A lentiekben összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a 2019-es BARTÓK Világverseny- és Fesztivál lebonyolításával összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban.

Jelen tájékoztató kizárólag a Verseny online-részéhez kapcsolódik, mivel a Verseny döntőseinek a személyes adatait eltérően kezeljük.

Adatkezelő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (székhely: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.; képviseli: Dr. Vigh Andrea rektor és Szentgyörgyvölgyi László Zoltán kancellár; web: http://zeneakademia.hu/kapcsolat;)

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke a Verseny lebonyolítása érdekében a jelentkezők által megadott személyes adatok kezelése.[1]

Az adatkezelés célja: A Versenyen való online-részvétel és a Verseny lebonyolításához szükséges adminisztrációs, valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés időtartama: A résztvevők személyes adatait az Adatkezelő a Versenyt követő 90 napig tárolja, majd törli, beleértve az online beküldött alkotásokat is.

 

Hozzáférés az adatokhoz: A megadott adatokhoz kizárólag a Versenyt lebonyolító munkatársak férhetnek hozzá rendkívül szűk körben. A zsűri kizárólag az álneveket/jeligéket ismerheti meg, személyes adatokhoz még közvetve sem férhet hozzá.

 

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, valamint a személyes adatokat nem továbbítja harmadik személy részére.

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint Adatkezelő mindent elkövet, hogy a fent hivatkozott adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, rövidítve: GDPR) foglalt rendelkezéseknek megfeleljen.

További adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatás  – valamint, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei  – honlapunkon elérhető: http://zeneakademia.hu/adatvedelem.

 [1] GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont